• ʼρωμα απαλό και με έντονη την παρουσία φρούτων και λουλο