Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας «NOVITA GROUP» έχει ως θεμελιώδη πολιτική, τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας, τόσο για τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και για τον τρόπο πού η ίδια λειτουργεί. Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτελεί η παραγωγή προϊόντων, που συνδυάζουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 1223/2009/ΕΚ) και να μην επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων μας θεωρείται ως η ελάχιστη δέσμευση της εταιρείας έναντι των πελατών της. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η εταιρεία:

​ ​ Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με παράλληλη εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007, για την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ' επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Δεσμεύεται για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών καλλυντικών προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα σέβεται το περιβάλλον και τη σχετική νομοθεσία.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, καθώς και για την ικανοποίηση των πελατών της. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Ανώτατη Διοίκηση.

Αναθέτει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την τήρηση του ΣΔΠ, αλλά και την συνεχή βελτίωσή του ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική, και στα στελέχη της εταιρείας, στα οποία παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ευθύνη αυτή αρμοδιότητες.

Δεσμεύεται να στηρίξει την Ομάδα Διασφάλισης Ποιότητας παρέχοντας τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΠ.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα.

Καθιερώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστοσύνης και τιμιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και καλλιεργεί πνεύμα ηθικής στηρίζοντας την ομαδική προσπάθεια και την ενεργή συμμετοχή όλου το προσωπικό στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η ανωτέρω Πολιτική ανασκοπείται βάση των συλλεγομένων συμπερασμάτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γενικός Διευθυντής